Alenileştirme kavramı “Herkes tarafından bilinir kılma” anlamına gelmektedir ve KVKK’nın 5. maddesinde, kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli olan “kişisel verisi işlenen gerçek kişinin açık rızasının alınması gerekliliği”nin istisnalarından biri olarak sayılmıştır.
Buna göre, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler, ayrıca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın KVKK’nın 4. maddesinde düzenlenen genel ilkeler kapsamında işlenebilecektir.
Fakat burada önemli bir nokta vardır; kişisel verinin, aleni kabul edilebilmesi için öncelikle ait olduğu kişinin aleni olmasını istemesi, başka bir ifade ile bu yönde bir iradesinin var olması gerekir. Bu anlamda tek başına kişisel verinin kamuoyuna açık hale gelmesi, örneğin herkesin görebileceği bir yerde olması ya da herkesin erişimine açık durumda bulunması alenileştirilmiş olması bakımından yeterli olmamakta; eylemin, ilgili kişinin iradesi ile de desteklenmesi gerekmektedir. Kişinin iradesi dışında bir sebeple kişisel verinin kamuoyuna açıklandığı durumlarda Kanun kapsamında bir alenileştirmeden söz etmek mümkün olmayacaktır.
Alenileştirilmiş olan bilgilerin amacının dışında kullanılıyor olması da yasaktır. Alenileştirme eylemi; ilgili kişilerin, kişisel verilerini kamuoyu ile paylaşması amacı ile sınırlıdır. Veri sorumlularının; ilgili kişinin alenileştirme amacından farklı ya da bu amacı aşan şekilde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaları, başkaca bir işleme şartına dayanılmadığı sürece, Kanuna aykırılık oluşturacaktır. Diğer bir deyişle verinin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumluları tarafından her türlü amaçla gerçekleştirilecek işleme faaliyetini hukuka uygun hale getirmeyecektir

Mesela buna bir örnek vermek gerekirse internet sitesi üzerinden ikinci el satışı yapılan bir aracının satılması amacıyla bilgilerini paylaşan ilgili kişinin iletişim bilgileri hiçbir şekilde pazarlama amacıyla kullanılamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde ise kanuna aykırı hareket edilmiş olunacaktır.

Sonuç olarak; KVKK’nın 5. maddesinde, kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli Kişisel veri işleme şartlarından “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” şartına dayandırılması için “ilgili kişilerin alenileştirme iradesinin varlığı” ve “ilgili kişinin alenileştirme amacına uygun olarak” işlenmesi hususuna özen gösterilmesi önem arz etmektedir.