Aydın KVKK

AnasayfaAydın KVKK

Uzun yıllardır taslak halinde olan ve 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta mahremiyetin gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uygulamaları gereken kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, veri güvenliği ve bunlara uyulmaması halinde getirdiği yükümlülüklerle bu konuda önemli bir boşluğu doldurmakla birlikte aynı zamanda kişisel verilerle ilişkili çalışan kişi ve kurumlara da bazı yükümlülükler getirmiştir.

KVKK, anayasa tarafından güven altına alınan kişisel verilerin gizliliğine ilişkili bir kanundur. Bu kanun ile kişiler, kişisel bilgilerinin korunmasını yasal hakları olarak talep etme özgürlüğüne sahiptir.

Teknoloji olarak gelişmelerin veri toplamayı kolaylaştırdığı yadsınamaz bir gerçek. Yalnız Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile amaçlanan veri sahipleri ve bu veriyi elde edip işleyenler arasındaki çıkar dengesini sağlamaktır.

KVKK, kişisel verileri işlenen kişiler ile bu verilerin yalnızca bir kısmını ya da tamamını işleyen kişileri kapsar.

KVKK kapsamında web siteleri de veri toplamakta ve bu verileri işlemektedirler. Fakat kişisel verilerin toplanmasının hukuki bir dayanağı olması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır.

İnternet ortamında yer alan ve kullanıcılarının kişisel verilerini işleyen işletmelerin, web sitelerine bir KVKK ikaz (uyarı) eklemesi gerekmektedir. Bu ikazda kişisel verileri hangi kanuni dayanak ile topladığını bildirilmek ve kullanıcıların açık bir şekilde izni alınmak zorundadır.

Kanun Kapsamında Olmayan Haller:

Kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasında, Kanunun kapsamına girmeyen haller tek tek sayılmıştır. Bunlar:

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesidir.