Aydınlatma yükümlülüğü; kişisel verilerin veri sahibinden elde edilmesi sırasında veri sorumlusu tarafından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Aydınlatma yükümlülüğü 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından bağımsız olarak her durumda yerine getirilmelidir. Fakat kişisel veri işleme şartı “açık rızaya” dayanıyorsa veri sahibinin hem aydınlatılması hem açık rızasının alması gerekecektir.
Bu konuyla alakalı olarak; Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesine göre “Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi getirilmesi” şartı yer almaktadır.
Hali hazırda, 6698 sayılı Kanuna tabi kişilerce KVKK kapsamında açık rıza alınması ve aydınlatma yükümlülüğü işlemleri için kullanılmakta olan metin ve formlar incelendiğinde, müşterilerin açık rızalarının alınması ve aydınlatılması işlemlerinin çoğunlukla aynı form kullanılarak yapıldığı görülüyor. Bu kapsamda uygulaması olan veri sorumlularının yukarıdaki Tebliğ maddesi çerçevesinde açık rıza alınması için kullanılacak formlar ile müşterilerin aydınlatılmasında kullanılacak formları birbirinden ayırmaları gerekecektir.
İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza yazılı olarak yerine getirilecekse, farklı sayfalarda olması daha doğru olacaktır. Fakat metinlerin aynı sayfada olması gerektiği durumlarda ( veri sorumlusu aynı sayfada olmasını tercih ettiyse) farklı başlıklar altında olması tercih edilmelidir ve açık rıza alımına ilişkin ayrı bir alan açılmalıdır. Metinler birbirinin içine girmeyecek sekil de hazırlanmalıdır. Ayrıca aydınlatma ve açık rıza metinlerinde imza alınması öngörülüyorsa her iki metin için ayrı ayrı imza alınması önem arz etmektedir.