Kişisel verilerin işlenme amaçlarının belirli, meşru ve açık olması ilkesi;
• Kişisel veri işleme faaliyetlerinin ilgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılabilir
olmasını,
• Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hangi hukuki işleme şartına dayalı olarak
gerçekleştirildiğinin tespit edilmesini,
• Kişisel veri işleme faaliyetinin ve bu faaliyetin gerçekleştirilme amacının belirliliğini
sağlayacak detayda ortaya konulmasını
sağlamaktadır.
Kişisel veri işleme amaçlarının belirli, meşru ve açık olması ilkesi özellikle açık rıza ve
aydınlatma metinlerinin kaleme alınması sırasında; kişisel veri işleme faaliyetlerinin
hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğinin tespitinin sağlanması noktasında önem taşır.
Açıklandığı hukuki işlem ve metinlerde (açık rıza, aydınlatma, ilgili kişinin başvurularını
cevaplama, veri sorumlusu siciline olan başvuru) belirlilik ve açıklık ilkesine uyumda
hassasiyet gösterilmesi, anlaşılmayan terminoloji kullanımından kaçınılmasıdır. Bu esasa
uygun davranma aynı zamanda dürüstlük ilkesine uyum bakımından da önemlidir.