Veri, hakkında bilgi vermesi gereken şeyi doğru şekilde
anlatabilmelidir. Kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin
önemini vurgulayan bu ilke Kanunda öngörülen ilgili kişinin
verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı ile uyumludur.
Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, veri
sorumlusunun çıkarına uygun olduğu gibi ilgili kişinin temel
hak ve özgürlüklerinin korunması açısından da gereklidir.
Veri sorumlusu eğer kişisel verilere dayalı olarak ilgili kişiye
dair bir sonuç yaratıyor ise kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının
sağlanması noktasında veri sorumlusunun aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunun
dışında veri sorumlusu her zaman ilgili kişinin bilgilerini doğru ve güncel olmasını temin
edecek kanalları açık tutmalıdır. Aksi takdirde, kişilerin, güncel olmayan veya yanlış tutulan
kişisel verileri nedeniyle maddi ve manevi zarar görmesi mümkündür. Örneğin bir kişinin
veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı telefon numarasının doğru olmaması ya da artık ilgili
kişi tarafından kullanılmıyor oluşu, o kişiye ilişkin gerçek bir veriyi yansıtmadığından hatalı
sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Yine, adres bilgisi yanlış kaydedilen bir
kişinin kendisine ait tebligatları zamanında alamaması veya söz konusu tebligatların yanlış
bir kişiye tebliğ edilmesi durumunda ilgili kişi maddi ve manevi zarar görebilir.
Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulabilmesini teminen; kişisel verilerin elde edildiği
kaynaklar belirli olmalı, kişisel verilerin toplandığı kaynağın doğruluğu test edilmeli,
kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklı talepler göz önünde bulundurulmalı ve bu
kapsamda makul önlemler alınmalıdır.