Veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması
veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi, Kurula şikâyette
bulunabilir. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki başvurular için kademeli bir
başvuru usulü öngörmüştür. Bu kapsamda, ilgili kişilerin Kanunun uygulanması ile ilgili
taleplerini öncelikle veri sorunlusuna iletmeleri zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula
şikâyet yoluna gidilemez.