Söz konusu olayda ilgili kişi, yurt dışında mukim veri sorumlusunun aralarındaki iş sözleşmesinin devamı esnasında KVKK md. 10’dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediğini, aralarındaki iş sözleşmesinin eylemli fesih yoluyla sona erdirilmesinden sonra kendisine ait fotoğraf ve sair kişisel verilerinin veri sorumlusunun internet sitesinde halen yer almaya devam ettiğini, söz konusu kişisel verilerin internet sayfasında yer alması hususunda açık rızasının alınmadığını ve Kanun kapsamında yaptığı başvuruya veri sorumlusu tarafından yeterli düzeyde cevap verilmediğini iddia ederek Kuruma başvuruda bulunmuştur.

Eldeki mevcut bilgi ve belgelerden ilgili kişinin, veri sorumlusunun Londra’da bulunan ofisinde işe başladığı ve Avrupa Birliği’nin birincil veri koruma düzenlemesi olan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) istinaden kendisine bilgilendirmede bulunulduğu, akabinde ilgili kişinin veri sorumlusunun Türkiye’deki irtibat bürosunda çalışmaya başladığı tespit edilmiştir. Hal böyle olduğundan Kişisel Verileri Koruma Kurulu da ilgili kişi hakkında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde GDPR kapsamında yapılan bilgilendirmenin yeterli olacağını ancak Türkiye’de işlenen kişisel veriler bakımından Kanun’un 10. Maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesine özen gösterilmesi gerektiğini önemle vurgulanmıştır.

Kurul ayrıca şikayete konu olayda ilgili kişi Nisan 2021 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında Covid-19 salgını kaynaklı tek taraflı kararla ücretsiz izne çıkartıldığından Nisan 2021 sonrası dönem için fotoğraf ve sair kişisel verilerin internet sitesinde yer almaya devam etmesinin “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi kapsamında kalacağını değerlendirmiştir.

Kurul kararında son olarak; ilgili kişiler tarafından veri sorumlularına yapılan başvuruların etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak sonuçlandırılması gerektiğini önemle vurgulanmıştır.

İlgili kararı detaylıca incelemek için tıklayınız. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7272/2021-1218