Veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatı, veri işleme faaliyetinin niteliğine göre ilgili tarafı
tanımlamaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi yürüttüğü farklı faaliyetleri
nedeniyle aynı zamanda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir. Örneğin, bir bulut
bilişim hizmeti sunan şirket kendi çalışanlarının verileri bakımından “veri sorumlusu” iken,
müşterilerinin verileri bakımından “veri işleyen” sıfatıyla hareket etmektedir.