Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi, diğer ilkeleri de kapsayıcı bir özelliğe
sahiptir.
Hukuka uygun olma, kişisel verilerin işlenmesinde kanunlarla ve diğer hukuksal
düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket edilmesi zorunluluğunu ifade etmektedir.
Dürüstlük ilkesi ise, ilgili kişi aydınlatılmadan hiçbir şekilde kişisel verisinin toplanmaması
ve işlenmemesi, ilgili kişiye karşı haksızlığa yol açacak şekilde kullanılmaması, toplanma
amacının aşılmamasını ifade eder. Veri işleme faaliyetinde bulunanların, ilgili kişilerin
çıkarlarını ve makul beklentilerini göz önüne almaları dürüstlük kuralının gereğidir. Haklı
bir gerekçe olmaksızın ilgili kişinin özel hayatının gizliliğini, otonomisini, onurunu ihlal
edecek şekilde veri işlenmesi, şüphesiz bu ilkeye aykırılık teşkil edecektir. Bu kapsamda,
dürüstlük ilkesi uyarınca, kişilerin kendilerine veri işleme konusunda izin ya da emir veren
hukuk kurallarına dayanarak gerçekleştirdikleri fiillerde, bu hukuk kuralının amacına göre
işlenebilecek en az miktarda veri işlemeleri, veri sahiplerinin öngöremeyeceği biçimde
hareket etmemeleri, veri sahiplerinin çıkarlarını ve makul beklentilerini göz önüne almaları
gibi davranışları gerektirir.
Bu ilkelere riayet edilmeksizin veri işlenmesi dürüstlük kuralına dolayısıyla hukuka uygun
veri işlenmesine aykırı olacaktır.