Kişisel Verileri Koruma Kurulu 09/12/2021 tarihli ve 2021/1243 sayılı kararında ilgili kişinin kişisel verisi niteliğinde olan e-posta adresinin bir insan kaynakları firması tarafından reklam ve pazarlama amaçlı e-posta gönderilmesi amacıyla işlenmesine ilişkin yapılan şikayet üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur.

Mezkur olayda her ne kadar veri sorumlusu tarafından şikayetçinin e-posta adresinin anket ve tanıtım faaliyetleri kapsamında edinildiği ve KVKK md.5/d kapsamında “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma” kapsamında işlendiği ifade edilmişse de şikayetçinin hangi yöntemle ve hangi ortamda alenileştirme iradesinde bulunduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadığı ve KVKK md. 5’de yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin mevcut olmadığı izahtan varestedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da iş bu sonuçtan hareketle veri sorumlusu insan kaynakları firmasının “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğüne aykırı davrandığından bahisle veri sorumlusu hakkında 50.000,00 TL para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Kararda ayrıca ilgili kişi, veri sorumlusuna yaptığı başvuruda hukuka aykırı olarak işlenen kişisel verilerinin silinmesini de talep ettiğinden, veri sorumlusunun şikayetçinin kişisel verilerini imha ederek buna ilişkin kayıtları Kuruma iletmesi hususunda talimatlandırılmasına da karar verilmiştir.

İlgili kararı detaylıca incelemek için tıklayınız. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7274/2021-1243