İzmir KVKK Sicil Sorgulama

Anasayfaİzmir KVKK Sicil Sorgulama

Son zamanlarda gündemden düşmeyen ve en çok tartışılan konulardan biri olan kişisel verilerin korunmasına bağlı olan düzenlemeler ve bu hususta yapılan gelişmeler. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun da konunun herkes tarafından kavranabilmesi bakımından birçok faaliyetler ile etkinlikler yapılmakta olduğunu görüyoruz.

Kişisel verilerin korunması çok taraflı ve genel bir konu olduğu ile birlikte, bu faaliyetler veri sorumlusunun nedir, sicile kayıt yükümlülüğü, yükümlülüğün genelde ayrı (istisna) ve yükümlülüğe uyulmaması durumundan oluşacak cezalar hususundan bahsedilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda bahsi geçen veri sorumlusu şu şekilde ifade edilmektedir.

Veri sorumlusu; kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen, yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek olan gerçek ya da tüzel kişidir.

Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar bakımından direkt kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili kanunda belirtilen sorumluluk tüzel kişinin kendisinde oluşacaktır. Bu hususta yasa hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından bir ayrıcalık ya da farklılık gözetilmemektedir.

Tekrar altını çizecek olursak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) tarafından Veri Sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Sorumlularının KVKK’nın 12. Maddesine bakıldığında veri işleme sonucu kişisel verilerin hukuka uygun olmayan yöntemlerle 3. Şahıslar toplanması durumda, Veri Sorumlusu bu hali en kısa süre içerisinde ilgili kişi ile Kurula bildirme yükümlülüğü vardır. Diğer yükümlülükler aşağıda mevcuttur.

Veri sorumlularının yükümlülükleri nelerdir?

 

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
  • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
  • Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
  • Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar
  • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

VERBİS‘e nasıl kayıt olunur?

VERBİS’e kayıt KVKK’nın resmi internet sitesi tarafından VERBİS kısmı aracılığı ücretsiz olarak yapılacaktır.

Sicil sorgulama için KVKK’nın resmi sitesini inceleyebilirsiniz.