Kural olarak aşağıda belirtilen haller yalnızca belirli Kanun hükümlerinden istisna tutul-
makta olup, bunun dışında kalan Kanun hükümlerine ise tabidirler. Kanunun amacına ve

temel ilkelerine uygun ve orantılı olma şartıyla Kanunda veri sorumlusunun aydınlatma

yükümlülüğünün düzenlendiği 10. madde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç ol-
mak üzere ilgili kişinin haklarının düzenlendiği 11. madde ve Veri Sorumluları Siciline kayıt

yükümlülüğünün düzenlendiği 16. madde hükümleri, belirtilen faaliyet alanları ile sınırlı
olmak üzere uygulanmamaktadır. Bu kapsamda, Kanunun amacına ve temel ilkelerine
uygun ve orantılı olma şartı ile bazı hükümlerden muaf tutulan haller şunlardır;
a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
gerekli olması,
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya dü
zenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli
olması,
ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.