Kanunda, kişisel veri işleme
faaliyetlerine ilişkin hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde
veri sorumlusu esas alınmaktadır. Veri
sorumlusu, kişisel verilerin işlenme
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
veri kayıt sisteminin kurulmasından
ve yönetilmesinden sorumlu olan
gerçek veya tüzel kişidir. Veri işleyen
ise, veri sorumlusunun verdiği yetkiye
dayanarak onun adına kişisel veri
işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Buna
göre, veri işleyenin veri sorumlusunun
talimatlarını yerine getirdiği açıktır.