Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel
veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye
ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir
nitelikte olması gerekmektedir. Buna göre;
1. Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek
kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel
verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin
ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin
bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri
durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır.
2. Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması: Kişisel veri, ilgili kişinin doğrudan kimliğini
gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir
kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.
3. Her türlü bilgi: Bu ifade son derece geniş olup, bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum
tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon
numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş,
resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde
bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya
dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

19
Kanunda hangi bilgilerin kişisel veri olarak kabul edileceğine ilişkin sınırlı sayım yoluna
gidilmediğinden, kapsamının genişletilmesi mümkündür. Önemli olan verinin kişi ile
ilişkilendiriliyor olması ya da onu tanımlayabilmesidir.
Örneğin, takma isimler tek başına veya başka kaynaklarla birleştirildiğinde kişiyi
tanımlamayı sağlayabilecek nitelikte ise bu tarz veriler de kişisel veri olarak kabul edilir.
Ayrıca, sıkça kullanılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkili müşteri
şikayet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme
raporları gibi raporlar, ses veya görüntü kayıtları, resimler, kullanıcı işlem kayıtları gibi
kayıtlar, özgeçmiş, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı
fotokopileri gibi belgeler ve mektup, davet yazıları gibi yazılar/kayıtlar içinde yer alan
veriler de kişisel veri olarak addedilebilir.
Ancak yine de bunların kişisel veri olup olmadığı her somut olayın özelliğine göre “kişiyi
tanımlayabilme” kabiliyeti dikkate alınarak değerlendirilmelidir.