Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bireyin şahsi bilgileri, mesleki ve aileviözelliklerine ilişkin bilgileri, diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini ortaya koymaya
elverişli olan bilgileri, kişisel veri sayılır. Gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Belli bir kimsenin kimliği, etnik kökeni, fiziksel özellikleri, sağlık, eğitim, istihdam durumu, cinsel yaşamı, aile hayatı, başkaları ile yaptığı haberleşmeler, ikamet adresi, kredi kartı, kişisel düşünce ve inançları, dernek ve sendika üyelikleri, alışveriş alışkanlıkları kişisel verilere örnek verilebilir.

- Enovathemes