Öncelikle Kanunun uygulama alanının tespitinde Kanunun amacı göz önünde tutulmalıdır. Nedir Kanunun amacı? İşbu amaç KVKK’nin 1. Maddesinde “Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir” hükmü ile belirlenmiştir.

 

 • Kişi Bakımından Uygulanması

Kural olarak gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler Kanun kapsamında yer almaktadır. Yani ölmüş kişilere ve tüzel kişilere ilişkin bilgiler Kanun kapsamında yer almamaktadır. Fakat tüzel kişiye ait verilerden gerçek kişinin belirlenmesinin mümkün olması durumunda bu veriler de Kanun kapsamına girmektedir.

Kanunun kişi bakımından uygulamasına ilişkin;

 

 • Konu Bakımından Uygulanması

Kanunun 2. Maddesinde “Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır” denilerek, Kanunun konu bakımından uygulama alanları açıkça belirtilmiştir. Hükme göre; Kanun hükümleri belirli niteliklere sahip kişisel veri işleme faaliyetlerine uygulanacaktır. Aynı zamanda hükümde kamu kuruluşları ile özel kuruluşların gerçekleştirdiği işleme faaliyetleri arasında bir ayrım yapılmamıştır.

Kanunun 3. Maddesinin e bendinde Kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca aynı Kanun maddesinin h bendinde de Veri Kayıt Sistemi; “Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Tüm bunlarla birlikte Kanunun konu bakımından uygulanmasını özetleyecek olursak;

 • Kişisel veri işleme faaliyeti tamamen otomatik yollarla gerçekleşiyorsa Kanun uygulanır.
 • Kısmen otomatik yollarla gerçekleşiyorsa Kanun yine uygulanır.
 • Otomatik olmayan yollarla gerçekleşip, işlenen kişisel veriler bir veri kayıt sisteminin parçasıysa Kanun uygulanır.
 • Veri işleme faaliyeti otomatik olmayan yollarla gerçekleşip, işlenen kişisel veriler bir veri kayıt sisteminin parçası değilse Kanun

 

 • Yer Bakımından Uygulanması

Hukukumuzda Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yer bakımından uygulanmasına ilişkin herhangi bir açık düzenleme bulunmamaktadır. Fakat mülkilik ilkesi işbu kanun kapsamında da esnek olarak uygulanmaktadır. Ayrıca 108 Sayılı Sözleşmenin 1. Maddesinde de her bir taraf devlet, ilgili kişilerin kişisel verilerini kendi ülkesinde korumakla yükümlü kılınmıştır.

Kanunun yer bakımından uygulanmasına ilişkin;

Yer bakımından uygulanmasına ilişkin Kabahatler Kanununun 6. Maddesi ve Türk Ceza Kanununun 8. Maddesi önem arz etmektedir.

 

 • Zaman Bakımından Uygulanması

Kanunun zaman bakımından uygulanması hakkındaki Kanun hükümleri şunlardır;

 • Madde 32: Bu Kanunun;
 1. a) 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri

yayımı tarihinden altı ay sonra,

 1. b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

 • GEÇİCİ MADDE 1: (3) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirilir. Bu Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel veriler derhâl silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ancak bu Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilir.

 

Kanunun zaman bakımından uygulanmasına ilişkin 01.10.2019 tarih ve 2019/297 Sayılı Kurul Kararı için tıklayınız.