Kanunun “Kurula Şikâyet” başlıklı 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında “Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir” hükmüne, (2) numaralı fıkrasında ise “13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca; Kanunun “Şikâyet Üzerine veya Resen İncelemenin Usul ve Esasları” başlıklı 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası Kurulun, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapacağı, (2) numaralı fıkrası da 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbarların veya şikâyetlerin incelemeye alınmayacağı hükümlerini haizdir.

Bu itibarla yukarıda sayılan mevzuat hükümleri çerçevesinde usul şartlarını taşımayan şikayetler Kurul tarafından esas yönünden değerlendirmeye alınamayarak reddedilmekte olup, şikayetlerin daha etkin ve kısa sürede sonuçlanmasını teminen;

 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince yazılı başvurularda mutlak surette ad, soyad, imza, iş veya ikametgah adresine yer verilmesi
 • Vekil aracılığı ile yapılan başvurularda başvuru ekinde ilgili kişiye ait vekâletnamenin eksiksiz bir şekilde ve süresine dikkat edilerek sunulması
 • Kanun kapsamındaki talepler ile ilgili olarak Kurula şikayette bulunmadan önce veri sorumlusuna başvuru yolunun tüketilmesi,
 • Veri sorumlusuna yapılmış başvuruya, başvurunun veri sorumlusuna iletildiğine dair kanıtlayıcı belgeye (örneğin PTT gönderi belgesi) ve gerekmesi halinde başvuru yöntemine ilişkin bilgi ve belgeye (örneğin e-posta ya da bir uygulama aracılığı ile başvuruldu ise bu yöntemin anlaşılır ve kanıt taşır nitelikte sunulması) yer verilmesi
 • Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye cevap verilmiş ise verilen cevabın dilekçe ekinde yer alması ve varsa ilgili kişi tarafından cevabın ne zaman alındığını gösterir belgenin iletilmesi
 • Kanunun 14 üncü maddesinde Kurula şikayette bulunabilmek için öngörülen sürelere riayet edilmesi, bu kapsamda ilgili kişilerce
  • Veri sorumlusundan başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yanıt alındığı durumlarda veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kurula şikayetin iletilmesi
  • Veri sorumlusunun yanıtının başvuru tarihinden itibaren otuz günden daha geç alınması halinde ilk başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayetin iletilmesi
  • Veri sorumlusundan yanıt alınmadığı durumlarda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayetin iletilmesi
 • Veri sorumlularının kendilerine başvurulduğu tarihten itibaren 30 günlük cevap verme süresinin olduğu dikkate alındığında veri sorumlusuna yapılan başvurudan itibaren 30 gün beklenilmesi, yanıt alınmaması durumunda Kurula şikayette bulunulması
 • Kanunun 14 üncü maddesinde yer verilen sürelerin hesaplanabilmesini teminen Kurula iletilen dilekçelerin, veri sorumlusuna yapılan başvuruların, alınan cevapların ve bu belgelere dair gönderi belgelerinin tarihlerinin açık ve anlaşılır olması
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince şikâyete konu edilen iddiaları tevsik edici belgelerin dilekçeye ilave edilmesi
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince şikâyet konusunun ve talebin açık olarak belirtilmesi
 • Konunun yargı mercilerine de intikal ettirilmesi halinde bu hususta detaylı bilgi ve dokümana yer verilmesi
 • Kurumun görev alanı dışında taleplere yer verilmemesi

hususlarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.