Kişisel Verileri Koruma Kurumunca “Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi” başlıklı rehberi yayımlandı.

Öncelikle yargı kararları, doktrin ve uluslararası kurumların görüşleri doğrultusunda literatürde ki tanımına bakacak olursak; unutulma hakkı “bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi” anlamına gelmektedir.

Anayasamızda ya da KVKK’de unutulma hakkında dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Fakat unutulma hakkı, pek çok hakkı içinde bulunduran bir hak olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ilgili kişilerin verilerinin, yayımlandıkları kaynaklardan silinmesine dair taleplerine yönelik şikâyetleri Anayasamızın 20/3 maddesindeki hüküm ile KVKK’nin 4. 7. ve 11. Maddeleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesinde yer alan hükümler birlikte ele alınarak değerlendirilmektedir.

Şu ana gelindiğinde teknoloji oldukça ilerlemiş, arama motorlarının veriler üzerindeki kontrol gücü iyiden iyiye artmıştır. Dolayısıyla unutulma hakkının kullanımına ilişkin talepler açısından, KVKK açısından arama motorlarının durumu ve bu açıdan bakıldığında arama motoru sahiplerinin ilgili kişinin adı ve soyadı arama motoruna yazıldığında sonuçlarda yer alan bağlantıların kaldırılması hususunda yükümlü olup olmadıkları konusunda ilgili kişilerin haklarını ne şekilde kullanacaklarına dair prosedürlerin ve esasların belirlenmesine gerek duyulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı Karar ile ilgili kişilerin ad ve soyadları ile arama motorları üzerinden yapacakları aramalar neticesinde çıkan sonuçların indekslenmeyecek şekilde teknik düzenlemeye tabi tutulması konusunda usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu karara göre belirlenen kriterler şunlardır:

 • İlgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması
 • Arama sonuçlarının öznesinin çocuk olması
 • Bilginin içeriğinin doğruluğu
 • Bilginin kişinin çalışma hayatı ile ilgisi
 • Bilginin ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması
 • Bilginin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması
 • Bilginin güncelliği
 • Bilginin kişi hakkında önyargıya sebep olması
 • Bilginin kişi açısından risk doğurması
 • Bilginin kişinin kendisi tarafından yayımlanma durumu
 • İçeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri kapsaması
 • Bilgilerin yayınlanmasında yasal zorunluluk olması
 • Bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olması

şeklindedir.

Yukarıda açıklamış olunan Kurul kararından da görüleceği üzere; Kanunun 13. Maddesi uyarınca ilgili kişilerin, arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına dair talepleri ile ilgili olarak öncelikle arama motorlarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Arama motorlarının söz konusu talepleri reddetmeleri ya da başvuruda bulunan ilgili kişilere cevap vermemeleri halinde Kanunun 14. Maddesi uyarınca ilgili kişilerce Kurula şikâyette bulunulabilecektir. Ayrıca ilgili kişilerin Kurula başvuruda bulunurken, aynı zamanda doğrudan yargı yoluna başvurmaları da mümkündür.