Anonim hale getirme kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Diğer bir ifade
ile anonim hale getirme bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve dolaylı tanımlayıcıların
çıkarılarak veya değiştirilerek ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi
ya da bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişi ile
ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir. Bu kapsamda, veri üzerinden bir izleme
yapılarak başka verilerle eşleştirme ve destekleme sonrasında verinin kime ait olduğu
anlaşılabiliyorsa, bu verinin anonim hale getirildiği kabul edilemez.

Anonim hale getirilen veri artık kişisel veri niteliklerine
sahip olmayacağından, Kanun hükümleri kapsamında
değerlendirilemeyecektir. Veri setleri anonim hale getirilme
işlemlerine tabi tutuldukları ana kadar kişisel veri niteliklerine
sahip olduklarından, bu veriler üzerinde gerçekleştirilecek
her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul
edilmektedir.