Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlemi ifade eder.
Örneğin, kişisel verilerin sadece bir hard diskte, CD’de, sunucuda depolanması, anılan
verilerle başkaca hiçbir işlem yapılmasa da bir veri işleme faaliyetidir.
Dolayısıyla veri işleme kapsamına
giren eylemler sınırlı sayıda olmayıp,
kişisel verilerin ilk defa elde
edilmesinden başlayarak veriler
üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem
türlerini ifade etmektedir.