Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek
kişiler ile bu verileri tamamen veya
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli
kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği
kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek
ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet
gösteren kuruluşlar ile kamu kurum
ve kuruluşları bakımından bir ayrım
yapılmamış olup, öngörülen usul ve
esasların tüm kurum ve kuruluşlar
açısından uygulanması benimsenmiştir.
Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden
bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan
herkes Kanun kapsamındadır.