Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne
alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve
koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Kanunun amacı, kişisel verilerin
işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin
korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları
usul ve esasları düzenlemektir. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin
sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin
erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının
ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.