Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel
hak ve özgürlüklerin korunmasıdır.
Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin
korunmasını amaçlamaktadır. Başka bir ifade ile verilerin korunması; kişileri, onlar
hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan
yollarla işlenmesinden doğacak zararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin
korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış idari, teknik ve hukuki önlemleri ifade eder. Bu
anlamda kişisel verilerin korunmasının, kişilere ilişkin verilerin toplanması, saklanması,
kullanılması ve aktarılması gibi veri işleme süreçlerinin bütün aşamalarını kapsar
şekilde bireylere kontrol hakkını yeniden kazandırmayı amaçladığı söylenebilir. Bu amaç
kapsamında kişisel verilerin korunması, kişinin verilerinin geleceğini bizzat kendisinin
belirleme hakkını ifade eder. Aynı zamanda bu koruma insan onurunun ve kişilik hakkının
da bir gereğidir.