Kanunda, otomatik işlemenin ne olduğu tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, gerekçede,
Kanunun kapsamı açıklanırken, “Günümüzde bu veriler, gerek özel sektör ve gerekse

kamu sektörü tarafından bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla sıkça kullanılmak-
tadır.” denilerek dolaylı yoldan otomatik işlemenin, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleş-
tirilen faaliyetler olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, tamamen veya kısmen otomatik olan işleme; insan müdahalesi ya da yar-
dımı konusundaki ihtiyacın asgari seviyeye indirilerek verilerin kaydı, bu verilere mantıksal

veya aritmetik işlemlerin uygulanması, verilerin değiştirilmesi, silinmesi, geri elde edilme-
si veya aktarılması gibi işlemlerin otomatik veya kısmen otomatik yöntemlerle gerçekleş-
tirilmesi olarak tanımlanabilir.

Başka bir ifade ile, otomatik ola-
rak veri işlenmesi; bilgisayar, te-
lefon, saat vb. işlemci sahibi ci-
hazlar tarafından yerine getirilen,

yazılım veya donanım özellikleri
aracılığıyla önceden hazırlanan
algoritmalar kapsamında insan

müdahalesi olmadan kendiliğin-
den gerçekleşen işleme faaliye-
tidir.