Kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi
durumunda, veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin, verilere
hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlemesini ve verilerin muhafazasını sağlamak için
uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin
alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Dolayısıyla veri işleyenler
de veri güvenliğinin sağlanması için tedbir alma yükümlülüğü altındadır.