Yok etme, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde
erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale
getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin
bulunduğu tüm kopyalar tespit edilir ve verilerin bulunduğu
sistemlerin türüne göre de-manyetize etme, fiziksel yok etme,
üzerine yazma gibi yöntemlerden bir ya da bir kaçı kullanılır.