Kanunda, kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmak şartıyla üçüncü kişilere aktarılabileceği
öngörülmektedir. Bununla birlikte, Kanunun 5. ve 6. maddesindeki şartların sağlanması
halinde yeterli önlemler alınarak kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın yurtiçinde
aktarılmasına da imkan tanınmıştır. Bu kapsamda;
1. Kişisel veriler açısından Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan işleme şartlarından
en az birinin bulunması,
2. Özel nitelikli kişisel veriler açısından ise yeterli önlemler alınmak kaydıyla Kanunun
6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması
halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin aktarılması mümkündür.