İlgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde veri
sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.