Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi
halinde resen, görev alanına giren konularda gerekli
incelemeyi yapabilir. Bu inceleme şikâyete ya da resen
öğrenilen şikâyet konusuna münhasır olacaktır.