Kurumun bütçesi, 5018 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır
ve kabul edilir. Kurumun gelirleri; genel bütçeden yapılacak hazine yardımları,
Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler, alınan bağış ve yardımlar,
gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve diğer gelirlerden oluşur.