6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda da; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’ni yayınlamıştır ve veri sorumluları tarafından alınması gereken idari ve teknik tedbirleri belirtmiştir. Rehber uyarınca veri sorumlusunun alması gereken idari tedbirlerden biri de  çalışanların eğitilmesi ve farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

Çalışan KVKK Farkındalık Eğitimi ile;  Şirketlerde çalışan herkesin, kanun ile ilgili görev ve sorumluluklarını bilmesini ve farkında olmasını sağlamak, çalışanların şirket tarafından işlenen kişisel verileri kanuna aykırı olarak açıklamasını ve üçüncü kişilere aktarmasını önlemek, personel nezdinde gerçekleşecek olan veri ihlallerinin önüne geçmek amaçlanmaktadır.

Ayrıca; Çalışanların kusur ve/veya ihmali dolayısıyla gerçekleşecek veri ihlalleri dolayısıyla sorumluluğun veri sorumlusu sıfatını haiz veri sorumlusu üzerinde doğacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle veri sorumlusu olan şirketin çalışanlarına verilecek olan eğitim, veri ihlallerinin engellenmesi ve veri işleme faaliyetinin Kanun’a uygun şekilde yürütülmesi bakımından son derece önemlidir.

Eğitim kapsamında ilk olarak çalışanlara kişisel verinin önemi anlatılmalı ve çalışanlar tarafından konunun öneminin anlaşılması sağlanmalıdır. Daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili bilgilendirme yapılmalı, Kanun’un amacı, kişisel verinin hangi şartlarda işlenebileceği konularında bilgilendirme yapılmalıdır.

Bu eğitimlerde mutlaka; KVKK kapsamında alınan tedbirler, yürürlüğe konulan politikalar, yapılması gerekenler, verisi işlenen ilgili kişinin hakları konularını da yer verilmeli sonrasında Kanun’a aykırı fillerin cezaları, şirketin/kurumun baş başa kalabileceği idari cezalar, TCK’daki konuyla ilgili suçlar, veri ihlali durumunda yapılması gerekenler üzerinde durulmalıdır.

KVKK Farkındalık Eğitimleri, ayrıca mevzuat kapsamında uygulanan idari ve cezai yaptırımlar sebebiyle de oldukça önem arz etmektedir. İdari tedbirlerden sayılan çalışanların eğitilmesi ve farkındalık çalışmalarını yerine getirmeyen veri sorumluları,  Kanun’un 18 . maddesi gereğince yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.

Çalışanlarınıza gerekli eğitimlerin verilmesi ve bu konularla ilgili daha fazla bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için tarafımıza bilgi@desafe.com.tr e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.