Veri sorumlusu; kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen, yani işbu işleme faaliyetinin neden ve nasıl yapılacağının cevaplarını verecek olan kişidir. Buna göre; mali müşavirler de kendi ofislerinde çalıştırdıkları personeller ve müşterilerinin hesaplarıyla ilgili kayıtları tutarken veri sorumlusu sıfatına haizlerdir. Ya da müşterilerinin personellerinin bordrolarını hazırlarken işbu kayıtlardaki kişisel verilerin işlenmesi konusunda veri işleyen konumundalardır. Bu sebeple kanun kapsamında yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Mali müşavirlerin verbis açısından durumuna bakacak olur isek; Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16. Maddesi uyarınca; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Fakat yine aynı Kanun maddesinin devamında Kurulca belirlenecek objektif kriterler de göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebileceği belirtilmiştir. Buna göre; mali müşavirler Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02.04.2018 tarih ve 2018/32 Sayılı Kararı ile VERBİS kaydından istisna edilmiştir. Ancak mali müşavirlik şirketleri işbu istisna kapsamında yer almamaktadır. Dolayısıyla Veri Kayıt Yükümlülüğü şartlarını taşıyan mali müşavirlik şirketleri de VERBİS’e kaydolmak zorundadırlar.

            Mali Müşavirlerin; Kurul kararıyla VERBİS’e kaydolma zorunluluğu bulunmamasına rağmen, KVKK’ye uyma zorunlulukları halen devam etmektedir. Mali müşavirler de VERBİS’e kaydolma zorunlulukları bulunmamalarına rağmen, aydınlatma yükümlülüğü uyarınca açık rıza beyanı almak ve aydınlatma metnini hazırlamak, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri dolayısıyla idari ve teknik tedbirleri almak, kişisel veri işleme envanteri hazırlamak; ilgili kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplanması yükümlülüğüne, Kurul kararlarının yerine getirilmesi yükümlülüğüne uymak zorundadırlar.

Mali Müşavirler, KVKK’nin atfıyla Türk Ceza Kanunun 135 ila 140. Maddeleri uyarınca ve yine KVKK’nin 18. Maddesinde yer alan kabahatlerin işlenmesi halinde hapis ve idari para cezalarıyla da cezalandırılabileceklerdir.

Sonuç olarak; Mali Müşavirlerin VERBİS’e kaydolma zorunlulukları bulunmamaktadır fakat diğer zorunluluğu bulunan veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişiler gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan yükümlülükleri riayet etmek zorundadırlar.