Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde
ilgili kişiler hakkında ayrımcılık yapılmasına veya
mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir.
Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı
şekilde korunmaları gerekmektedir.
Kanun, bu verilere özel bir önem atfetmekte ve bu
verilerle ilgili farklı bir düzenleme getirmektedir.
Kanun bunları özel nitelikli kişisel veri ya da hassas
veriler olarak kabul etmektedir. Özel nitelikli kişisel
veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan
sınırlı hallerde işlenebilir.
Kanun, özel nitelikli kişisel veriler arasında da bir
ayrım yapmıştır. Buna göre sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ile bunlar dışındaki
özel nitelikli kişisel verilerin, açık rıza olmaksızın işlenebileceği haller, Kanunda farklı
düzenlenmiştir.
Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen
hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında
bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın
işlenebilir.
Belirtmek gerekir ki, bütün durumlarda, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca
Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.