Uşak için KVKK Danışmanlığı

AnasayfaUşak için KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile uyum sürecinde vatandaşları aydınlatmak ve bilgi vermek için birçok doküman yayımlamıştır. Bunlar;

 • 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
 • Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması Bakımından Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • ÖRNEKLERLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) KILAVUZU
 • DATA PROTECTION IN TURKEY
 • Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)

Bu bütün dokümanları KVKK’nın resmi internet sitesinde bulabilirsiniz.  Biz bu dokümanlardan “6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR” adlı dokümandan ilk 10 soruyu sizinle kısa şekilde paylaşacağız. Çünkü KVKK hakkında bilinen birçok yanlış bilgi ve yanlış anlaşılma durumları olmakta. Bunun sebep okuyucularımızı KVKK konusunda net bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (6698 sayılı Kanun) göre tüzel kişilerin verileri de korunmakta mıdır?

6698 sayılı Kanun tüzel kişilerin verilerini korumamaktadır. 6698 sayılı Kanunun 2. maddesinde, Kanun hükümlerinin kişisel verileri işlenen gerçek kişiler hakkında uygulanacağı ifade edilmiştir. Buna göre Kanun, kural olarak yalnızca gerçek kişilerin verilerini koruma kapsamına almış olup verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

 • Bir kâğıt parçası üzerine gelişigüzel yazılan ad, soyad ve telefon numaraları Kanun kapsamında sayılabilir mi?

Bir kâğıt parçası üzerine gelişigüzel yazılan ad, soyad ve telefon numaraları Kanun kapsamında değildir.

 • Bir veri kayıt sistemi aracılığıyla işlenen kişisel veriler Kanun kapsamında mıdır?

Bir veri kayıt sistemine bağlı olarak işlenen kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun kapsamındadır.

 • Otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler Kanundan istisna mıdır?

Kanun, otomatik olmayan yollarla kişisel veri işlenmesini tamamen Kanun kapsamı dışında tutmamaktadır. Otomatik olmayan yolla veri işleme eğer bir veri kayıt sisteminin parçası olarak gerçekleştiriliyorsa bu durumda söz konusu veri işleme faaliyeti de Kanun kapsamında kabul edilmektedir.

 • Bilgisayarda bazı kişisel veriler sadece depolama amacıyla dosya halinde tutulmakta ise, bu durumda kişisel veri işlenmiş sayılır mı?

Sadece depolama amacıyla dosya halinde bilgisayarda kişisel verilerin tutulması da kişisel veri işleme kapsamındadır.

 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) bünyesinde vatandaşların kişisel verileri saklanıyor mu?

Kurum bünyesinde, vatandaşların kişisel verileri saklanmamaktadır. Ayrıca Kurumun, Türkiye’de işlenen tüm kişisel verileri kaydetmek ve bunları Kurum içerisinde muhafaza etmek gibi bir yetkisi ve görevi de bulunmamaktadır.

 • Veri sorumlusu, Kanun ile verilen görevleri yerine getirmek üzere atanan bir gerçek kişi midir?

Kanunda veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

 • Bir şirket, veri sorumlusu olarak kimi belirlemelidir?

Bir tüzel kişinin (örneğin şirket) bir “veri sorumlusu” belirlemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Zira tüzel kişilikte veri sorumlusu, tüzel kişiliğin bizzat kendisidir.

 • Bir Bakanlık, veri sorumlusu olarak kimi belirlemelidir?

Bir Bakanlığın, veri sorumlusu sıfatını taşıyan kamu kurum ve kuruluşunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun bir veri sorumlusu belirlemesi durumu söz konusu değildir. Tüm bu kurum ve kuruluşlarda veri sorumlusu, kurum veya kuruluşun bizzat kendisidir.

 • Bir Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili birimler, veri sorumlusu sayılır mı?

Kanunda “veri sorumlusu”; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar 20 Bir Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar kişisel veri işleme amaç ve vasıtalarını kendisi belirlemiyorsa ve kişisel verilerin işlendiği veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden de sorumlu değilse veri sorumlusu sayılmayacaktır. Bu birimlerin işlemekte oldukları tüm kişisel verilerle ilgili yükümlülükler, bağlı oldukları Bakanlık tarafından yerine getirilecektir.