Uşak KVKK Sicil Sorgulama

AnasayfaUşak KVKK Sicil Sorgulama

KVKK Sicilinizi sorgulamak için https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search  adresini inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. KVKK, kişisel verilerin işlenmesine ve bu verilerin güvenliğinin sağlanmasına dair temel düzenlemeleri içermektedir.

KVKK Kapsamı:

KVKK, kişisel verileri işleyen bütün gerçek ve tüzel kişileri kapsamına almaktadır.

Aile üyeleriyle ilgili çalışmaların kapsamındaki işlemeler;

 • Anonim hale getirilmek bakımından araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlemeler;
 • Sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlemeler;
 • Milli savunma, milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik önleyici, koruyucu ve istihbarı çalışmalar genelindeki işlemeler;
 • Soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından yapılacak işlemeler kanunun kapsamı dışındadır.

Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir.

Örneğin, ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, e-posta adresi, telefon numarası vb. bilgiler kişisel veridir.

Tüzel kişilere ilişkin bilgiler ise gerçek kişilerle ilişkilendirilmedikleri sürece kişisel veri kapsamına girmemektedir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile Biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen

Her türlü işlem (elde edilme, depolama, aktarılma vs.) veri işleme olarak kabul edilmektedir.

Veri İşleme ne demektir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem veri işleme olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Veri sorumlusu kimdir?

Veri işleyen kimdir? Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sistemin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Kişisel verilerin;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi;
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • doğru ve gerektiğinde güncel olması ve
 • ilgili mevzuatta belirlenen veya işlendikleri amacın öngördüğü süre kadar saklanması gereklidir.

Kişisel veriler ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde işlenebilir:

 • İlgili kişinin açık rızası
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Rızasını açıklayamayacak durumda bulunan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması