Uşak KVKK

AnasayfaUşak KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlandı. Kanun genelinde kişisel verilerin korunmasına bağlı olarak veri işleme süreçlerine ilişkin düzenlemeler belirlenmiş oldu.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizlere kısa ve temel şekilde bilgiler sunacağız Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin başlıca yöntemleri ayrı ayrı bölümler halinde açıklamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. KVKK, kişisel verilerin işlenmesine ve bu verilerin güvenliğinin sağlanmasına dair temel düzenlemeleri içermektedir.

Kimleri kapsıyor? Kapsam dışı işlemeler neler?

KVKK, kişisel verileri işleyen bütün gerçek ve tüzel kişileri kapsamına almaktadır.

  • Aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamındaki işlemeler;
  • Anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlemeler;
  • Sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlemeler;
  • Milli savunma, milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamındaki işlemeler;
  • Soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından yapılacak işlemeler kanunun kapsamı dışındadır.

Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir.

Veri İşleme ne demektir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem veri işleme olarak kabul edilmektedir.

Veri sorumlusu kimdir?

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusu yükümlülükleri nelerdir?

Kişisel verilerin işlenmesiyle alakalı olarak;

  • KVKK’da belirtilen ilke, usul ve esaslara uygun hareket etmekle;
  • Aydınlatma ve veri güvenliğine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmekle,
  • İlgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin haklarından kaynaklanacak talep