Veri işleyen, veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde
işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Veri işleyenin faaliyetleri veri işlemenin daha çok teknik
kısımları ile sınırlıdır. Burada önemli olan, veri işleyenin bu kapsamdaki kişisel veri işleme
faaliyetlerini veri sorumlusundan aldığı talimatlar doğrultusunda gerçekleştirmesidir.
Örneğin, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına faaliyet
gösteren, dışarıdan hizmet alınması suretiyle çağrı merkezi hizmeti veren bir şirket bu
faaliyet kapsamında veri işleyen olarak kabul edilecektir.