Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade
eder. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları,
şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir.
Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı
sorularının cevabını verecek kişidir.
Veri sorumlusunun tespiti için kişisel verilerin işlenmesi ve
işlenme amacı, işlenecek kişisel veri türleri, işlenen kişisel
verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı, hangi kişilerin kişisel
verilerinin işleneceği, kişisel verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı,
paylaşılacaksa kimlerle paylaşılacağı, ne kadar süreyle
saklanacağı, ilgili kişilerin erişim hakkı ve diğer haklarının uygulanıp
uygulanmayacağı gibi hususlara kimin karar verdiği dikkate alınır.
Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, eğer veri işleme faaliyeti bir tüzel kişilik
tarafından gerçekleştiriliyorsa, burada veri sorumlusu tüzel kişinin kendisidir. Tüzel kişiliğin
içerisinde veri işleme faaliyetlerinden sorumlu olan gerçek kişiler Kanunun uygulanması
bakımından veri sorumlusu sayılmazlar. Veri sorumlusunun tüzel kişi olması halinde, veri
sorumlusu yükümlülüğü ilgili tüzel kişilik üzerinde doğacaktır. Bu yükümlülük tüzel kişiliği
temsil ve ilzama yetkili organlar veya kişiler eliyle yerine getirilecektir. Tüzel kişiliği temsil ve
ilzama yetkili olan organ veya kişiler tüzel kişilik içerisinde tüzel kişiliğin sahip olduğu veri
sorumlusu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kişi veya kişileri görevlendirebilirler.
Bu görevlendirme tüzel kişiliğin veri sorumlusu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ve
ilgili gerçek kişilerin de veri sorumlusu olarak tanımlanmasını sağlamaz. Bu konuda
kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından da Kanunda bir farklılık
gözetilmemiştir. Bu çerçevede hukuki ve cezai sorumluluk bakımından, tüzel kişilerin
sorumluluğuna ilişkin özel hukuk ve kamu hukukundaki genel hükümler uygulanır.