6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun  ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11 inci maddesinde; İlgili kişilerin hakları sayılmıştır ve ilgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak işbu haklarını ileri sürebilmektedirler. Fakat;  Veri sorumlusuna yapılan başvurularda eksikliklerin meydana gelmemesi ve ilgili kişilerin eksiklikler sebebiyle mağdur olmaması için ilgili kişilerin veri sorumlusuna yapacakları başvurularda usul şartlarına dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple;  Veri Sorumlusuna başvurunun nasıl yapılacağı, Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerinde belirlenmiştir ve Kanunun 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında; “İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in  “Başvuru Usulü” başlığını taşıyan 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir” hükmüne yer verilmiş olup, başvuruda bulunması zorunlu unsurlar ise ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. Kimlik No., tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi ve talep konusu olarak sayılmıştır.

Tüm bu sayılan sebeplerle İlgili Kişilerin başvurularda;  Kanunun 13 üncü maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirlenen yöntem ve esaslara dikkat etmesi ve bu kapsamda;

  • Veri sorumlusuna yapılacak başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla yapılması
  • Başvuru veri sorumlusuna ilgili kişinin KEP adresi dışında bir e-posta adresi üzerinden iletilecek ise mutlak surette veri sorumlusuna daha önce bildirilmiş ve veri sorumlusu nezdinde kayıtlı bulunan e-posta adresinin kullanılması
  • Veri sorumlusuna başvuru yazılı yapılmış ise mutlak surette başvuruda imzaya yer verilmesi, vekil aracılığı ile yapılan başvurularda vekaletname örneğinin iletilmesi
  • Yapılan her başvurunun ad, soyad, T.C. Kimlik No., tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi ve talep konusu içermesi
  • Yapılan başvuruların Kanunun 11 inci maddesinde yer verilen ilgili kişinin hakları kapsamında olması

gerekmektedir.