Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, aydınlatma yükümlülüğü
kapsamında veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
veri işleme amacı, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile
Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları konusunda ilgili
kişiyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Aydınlatma yükümlülüğünün
yerine getirilmesi ilgili kişinin onayına tabi değildir.

Kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında kişisel verinin elde edilmesi sırasında veri
sorumlusu tarafından ilgili kişilerin aydınlatılması gerekmektedir. Bununla birlikte
aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken ilgili kişiye verilecek bilgiler, eğer Veri
Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü varsa, Veri Sorumluları Siciline açıklanan bilgilerle
uyumlu olmalıdır. Kayıt yükümlüğü yoksa Kanunun 10. ve 11. maddeleri kapsamında
aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.
Veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık rızasına bağlı olmadığı ve faaliyetin Kanundaki
başka şartlar kapsamında yürütüldüğü durumlarda da veri sorumlusunun ve yetkilendirdiği
kişinin ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü devam etmektedir.