Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka
aykırı olarak erişilmesini önlemek ile verilerin
muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
Ayrıca, veri sorumlusu, kurum ve kuruluşunda
Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak
amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve
yaptırmak zorundadır.
Veri sorumluları öğrendikleri kişisel verileri
Kanun hükümlerine aykırı olarak başkalarına
açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülükleri görevden
ayrılmalarından sonra da devam eder. Öte yandan, veri sorumluları için düzenlenen sır
saklama yükümlülüğü Kanunda ile veri işleyenler için de getirilmiştir.
Veri sorumlusunun bir diğer yükümlülüğü ise, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan
yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde de veri sorumlusunun bu durumu
Kurula bildirme yükümlülüğüdür. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet
sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yolla ilan eder.