Kişisel verilerin işlenmesinin, hem idari hem teknik kısmı bulunmaktadır. Kişisel Verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi idari kısmı; kişisel verilerin veri güvenliğini sağlamaya yönelik saklanması, depolanması gibi hususları ise teknik kısmını ifade etmektedir.
Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise kişisel verilerin işlenmesinin hem teknik hem idari kısımları arasında köprü vazifesi görmektedir ve kişisel verilerin her iki tarafını da ilgilendiren birçok konu da belli kararlar almakta ve Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından alınan kararların da uygulanmasını sağlamaktadır.
Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın görevlerine bazı örnekler verecek olursak; Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın görevlerinden birisi bu köprü vazifesi görmesine sağlayan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemidir. VERBİS sistemi Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nca oluşturulmuştur ve yönetimini de Kişisel Verileri Koruma Kurulu adına yine Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nca yapılmaktadır.
Ayrıca; Verbis kayıt yükümlülüğü olan Veri Sorumluları Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamak zorundadır. Hazırlanacak olan envanterin usul ve esasları ile ilgili ve süreçleriyle ilgili birçok konuda da yine Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı çalışmalar yapmaktadır.
Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri KVK Kurumu tarafından şu şekilde belirlenmiştir.
a) Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
b) Veri sorumlusunun, temsilcisinin ve irtibat kişisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
c) Veri Sorumluları Sicili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ç) Veri sorumluları ile ilgili her türlü bilgilendirici çalışmalar yürütmek.
d) Veri sorumlusu siciline kayıt zorunluluğu istisnalarıyla ilgili işleri yürütmek.
e) Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen, gerçek ve tüzel kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
f) Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek.
g) Veri sorumluları sicil kayıt modülü ile ilgili iş ve işlemleri Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmek.
ğ) Veri silme, yok etme ve anonimleştirme usulleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.
h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

 

Aslı Topçu

Kişisel Veri ve Yönetim Sistemi Uzmanı